Dzintariņš piiRīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” (Rīgā, Ikšķiles ielā 12) logopēdiskajās grupās, grupās bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un grupās bērniem ar dzirdes traucējumiem ir brīvas vietas. Mācību valoda – latviešu.

Ar katru gadu skolās palielinās to bērnu skaits, kam ir jaukti, runas un valodas traucējumi, ko vajadzēja novērst jau pirmsskolas vecumā. Jo ātrāk bērns saņem logopēda un speciālā pedagoga palīdzību, jo veiksmīgāk var uzlabot runas kvalitāti un novērst mācīšanās grūtības. Šīs problēmas pašas no sevis nepāriet, īpaši, ja bērna runa 3-4 gadu vecumā ir neskaidra un nesaprotama, ja viņš neprot izveidot īsus teikumus, maz komunicē ar citiem.

Iestādē tiek uzņemti bērni ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās pamatizglītības apguvei izglītojamiem ar valodas traucējumiem (programmas kods 01015511), grupās bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015611) ungrupās bērniem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 01015211). Sīkāka informācija par komisijas darbu pa tālruni 67037322.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” strādā kvalificēti logopēdi, speciālie pedagogi, surdopedagogi, psihologs un pirmsskolas pedagogi, kuri nodarbībās veic maksimālu runas un valodas traucējumu korekciju: veido gramatiski pareizu runu, paplašina un aktivizē vārdu krājumu, sekmē vispusīgu bērnu attīstību, lai audzēkņi sekmīgāk var uzsākt skolas gaitas.

Aicinām vecākus pieteikt bērnus pie iestādes vadītājas pa tālruņiem 67848427, 67848429.
Mīļi gaidīsim mūsu pirmsskolas iestādē!

Informācijas avots: e-skola.lv

Banketu serviss

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

bernuinfo@gmail.com