No 2017. gada 1. janvāra stāsies spēkā Rīgas domes 20.12.2016. lēmums Nr.4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”.
No Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas visiem audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
1) ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
2) ja ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas nepārsniedz ar Rīgas domes lēmumu noteikto maksimālo maksu: Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras nodrošina ēdināšanas pakalpojumus – 1,99 euro dienā; Pašvaldības skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina komersanti, un privātajās izglītības iestādēs – 2,77 euro dienā.

Ja bērns 2016. gada 31.decembrī atbilst minētajiem nosacījumiem, ēdināšanas izdevumu apmaksa no Pašvaldības līdzekļiem tiks uzsākta no 2017.gada 1.janvāra. Turpmāk ēdināšanas izdevumu apmaksa no Pašvaldības līdzekļiem tiks uzsākta un pārtraukta no nākamā mēneša pēc minēto nosacījumu iestāšanās vai izbeigšanās saskaņā ar iepriekšējā mēneša pēdējā datuma datiem.

Vecāki ik mēnesi saņem kvīti vai rēķinu, kurā tiek norādīta summa, kas jāmaksā par bērna ēdināšanu izglītības iestādē. Tas, ka ēdināšanas izdevumi tiek segti no Rīgas pašvaldības līdzekļiem, tiks norādīts kā 100% atlaide ēdināšanas izdevumu kvītī vai rēķinā, kuru saņem vecāks.

Ēdināšanas izdevumi tiks segti, balstoties uz datu bāzēs esošajiem datiem, līdz ar to vecākiem nav jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas izdevumu apmaksu.

Tikai gadījumos, ja ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, kuru skaitā ir audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, audžuvecāks vai aizbildnis vēršas ar iesniegumu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, 110.kabinetā, pieņemšanas laikos: Pirmdienās 10:00-12:30 ; 13:00-18:00; Otrdienās 9:30-13:00; Ceturtdienās 9:00-12:30; 13:00-16:00, informatīvais tālrunis 67105048.


Rīgas Sociālais dienests izskatīs iesniegumus arī gadījumos, ja bērna ģimene atbilst lēmumā noteiktajiem nosacījumiem, bet ēdināšanas izdevumi netiek segti, balstoties uz datu bāzēs esošajiem datiem.

Ēdināšanas izdevumu pārmaksas gadījumā, vecākam būs iespēja iesniegt iesniegumu izglītības iestādei par pārmaksātās summas atmaksu.

Ar privātajām izglītības iestādēm Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments slēgs līgumus par kārtību, kādā departaments informēs privāto izglītības iestādi par audzēkņiem, kas atbilst lēmuma nosacījumiem, privātās izglītības iestādes iesniegs departamentam atskaites un rēķinus, departaments veiks pārskaitījumus privātajām izglītības iestādēm, privātās izglītības iestādes izsniegs vecākiem rēķinus ar informāciju par ēdināšanas izdevumu apmēru (2,77 euro dienā), kuru sedz Rīgas pilsētas pašvaldība.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.

Banketu serviss

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

bernuinfo@gmail.com