AERO CLASS

  • Adrese: Lauvas iela 8, Rīga, LV-1003
  • Tālrunis: 29628723, 29964674
  • E-pasts: aeroclass@aeroclass.lv
Avio modeļu pulciņa programma:
Pirmā apmācības gada grupa ir paredzēta 2.-4. klašu skolniekiem, kurām nav praktisko darbu speciālas zināšanu un prasmju. Nodarbības tiek veiktas 2 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām dienā. Kopā 128 akadēmisko stundu mācību gadā. Programmā ietilpst pilnīga patstāvīga mesta planiera, kas ir Latvijā konstruētā lidaparāta mēroga modeļa - pus kopijas, izgatavošana. Modeļu izgatavošanas gaitā bērni apgūst darba ar vienkāršotiem rasējumiem paņēmienus, apgūst veikt detaļu izkārtojumu un izgriešanu; centrēšanas bumbas savākšanu un uzstādīšanu, konstruktīvi dekoratīvā slāņa izgriešanu un tā pielīmēšanu; modeļu daļu fiksēšanu, tās regulēšanu, kas atļauj tai stabili atrasties gaisā.Konstatēt un novērst modeļu avārijas cēloņus. Veikt modeļu nepieciešamo remontu. Izmantot darbā instrumentus: lineāli, zīmuli, šķēri, nazi, smirģeli, termolīmēšanas iekārtu.
Otrā apmācības gada grupa ir paredzēta 5.-6. klašu skolniekiem, kas izgājuši caur sākumapmācību. Tai ir noteikta ievirze, kas prasa no tiem zināmu zināšanu, prasmju un iemaņu. Nodarbības tiek veiktas 3 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām. Kopā 192 akadēmisko stundu mācību gadā. Programmā ietilpst motora mēroga modelēs – kontūra tipa lidaparāta pus kopijas izgatavošana, kas vadīta ar kordu vai ar RC, apgūšana pēc pedagoga vadības. Motora mēroga modelēs lidaparāta ar tilpuma fizelāžas kopijas izgatavošana, kas vadīta ar kordu vai ar RC, apgūšana pēc pedagoga vadības.
Trešā apmācības gada grupa ir paredzēta 7.-8. klašu skolniekiem. Tajā skolnieki paplašina un nostiprina zināšanas aviācijas un avio modeļu tehnikā, pastiprināti studē aerodinamikas pamatus, patstāvīga modeļu konstrukcijas aprēķināšanu. Nodarbības pulciņā iepazīstina ar aviācijas specialitātēm, palīdz profesiju izvēlē, sagatavo turpmākam patstāvīgam darbam. Nodarbības tiek veiktas 4 reizes nedēļā pa 2 akadēmiskām stundām. Kopā 256 akadēmisko stundu mācību gadā. Programmā ietilpst motora mēroga modelēs – kontūra tipa lidaparāta pus kopijas, kas vadīta ar kordu vai ar RC, patstāvīgās izgatavošanas apgūšana. Motora mēroga modelēs lidaparāta ar tilpuma fizelāžas kopijas izgatavošana, korda vai RC, pēc pedagoga vadības.
Ceturtā un piektā apmācības gada grupā tiek maksimāli attīstīti mācekļu radošas spējas. Apmācība notiek pēc individuāliem plāniem.

Программа для авиамодельного кружка:
Группа первого года обучения для школьников 2-4 класса, не имеющих специальных знаний и навыков практической работы. Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа в день. Всего 128 академических часов в учебном году. В программу входит освоение полностью самостоятельной постройки метательного планера являющегося масштабной моделью - полукопией самолёта сконструированного в Латвии. В процессе изготовления модели, дети осваивают приёмы работы с простейшими чертежами, учатся производить разметку и вырезку деталей. Подбор и установку центровочного грузика, вырезку пенопластовой основы, вырезку конструктивно-декоративного слоя и его приклейку. Фиксацию частей модели. Её регулировку, позволяющую модели устойчиво находиться в воздухе. Находить и устранять причины аварий модели. Производить необходимый ремонт модели. Применять в работе инструменты: линейку, карандаш, ножницы, нож, наждак, термоклеевое устройство.
Группа второго года обучения для учеников 5-6 классов, прошедших начальное обучение, имеет определенную направленность, что требует от них некоторых специальных знаний, умений и навыков. Занятия проводятся три раза в неделю по два академических часа. Всего 192 академических часа в учебном году. В программу входит освоение постройки под руководством педагога моторной масштабной модели–полукопии самолёта контурного типа, управляемой посредством корд.
Группа третьего года обучения для учащихся 7-8 классов. В ней школьники расширяют и закрепляют знания по авиационной и авиамодельной технике, углублённо изучают основы аэродинамики, самостоятельного расчёта конструкции модели. Занятия в кружке знакомят с авиационными специальностями, помогают в выборе профессии, подготавливают к самостоятельной дальнейшей работе. Занятия проводятся по четыре раза в неделю, по два академических часа. Всего 256 академических часов в учебном году. В программу входит освоение самостоятельной постройки и регулировки моторной масштабной модели –полукопии самолёта контурного типа, управляемой посредством корд или RC. Постройка под руководством педагога моторной масштабной модели-копии с объёмным фюзеляжем, кордовой или RC.
В группе четвёртого и пятого года обучения максимально развиваются творческие способности учеников. Обучение производится по индивидуальному плану.

CENAS:

Daības maksa: 60 EUR/mēnesi par 2 stundām 2 reizes nedēļa.

VALODA:

latviešu, krievu

DARBA LAIKS:

P O T C P S SV
    -     18-20     -     18-20     -         -         -    

bērnuinfo.lv

Derīga informācija vecākiem un bērniem

info@bernuinfo.lv